Gepubliceerd op:

Nieuwsbrief 52Groningen, 16 mei 2007 Duurzame transportbrandstoffenTeun Jan Zanen (Partij voor het Noorden) bestuurt een auto, die niet rijdt op diesel, maar op op plantaardige olie. Als passagier de Groningse gedeputeerde Rudi Slager van de ChristenUnie (foto Tjeerd Oliemans). Lees meer verderop.>>  Redactie:Dana Kamphorst, Teun Jan Zanen, Hilbert Koetsier, Tjeerd Oliemans.Foto's:Tjeer...

Nieuwsbrief 52

Groningen, 16 mei 2007

Duurzame transportbrandstoffen

Teun Jan Zanen (Partij voor het Noorden) bestuurt een auto, die niet rijdt op diesel, maar op op plantaardige olie. Als passagier de Groningse gedeputeerde Rudi Slager van de ChristenUnie (foto Tjeerd Oliemans). Lees meer verderop.>>

 

Redactie:
Dana Kamphorst, Teun Jan Zanen, Hilbert Koetsier, Tjeerd Oliemans.

Foto's:
Tjeerd Oliemans


 


Collegevorming in Fryslân 
door Teun Jan Zanen

In de provincie Fryslân werd een informateur aangesteld om een zorgvuldige vorming van een nieuw college van Gedeputeerde Staten mogelijk te maken. Die methode kostte wel veel tijd (een maand langer dan in de meeste andere provincies), maar het lag dan ook erg moeilijk.

De twee elkaar in evenwicht houdende grote partijen, CDA en PvdA (beide met slechts een licht verlies uit de Statenverkiezingen gekomen), veroverden elk twaalf zetels in de nieuwe Staten. Het CDA bleef opnieuw de PvdA met een neuslengte voor en bleef dus de grootste partij. De informateur, Dirk Hylkema, koos ervoor om eerst met deze twee partijen tot een soort basisovereenkomst te komen. Dat werd het ?koersdocument?: Fryslân, iepen en eigen. Dat verhaal staat voor een benadering ?dat Fryslân open staat voor de wereld, maar dat het daarbij op frysk eigen wijze vasthoudt aan sociale, economische en ecologische duurzaamheid.?

Vervolgens werd besloten er toch een derde partij bij te zoeken, al hebben CDA en PvdA tezamen wel een meerderheid (24 van de 43 zetels). In aanmerking kwamen de VVD (5 zetels, zittend in het oude college en vrijwel stabiel), de FNP (5 zetels, enig verlies, maar klaar om mee te regeren), de SP, de grote winnaar van de verkiezingen (met nu 4 zetels in de Staten), De Christen Unie, ook een winnaar van deze verkiezingen, met nu 3 zetels) en Groen Links, teruggevallen naar 2 zetels.

Welnu, Groen Links bleek te klein, de SP haakte zelf af, maar VVD en FNP stonden te trappelen om mee te doen. CDA en PvdA durfden het niet aan echt voor één van deze beide politieke stromingen te kiezen. Dat zou het inhoudelijke, broze koersdocument te kort doen. CDA en PvdA durfden het wel aan VVD en FNP beide buiten de deur te houden. Om nu toch een stap vooruit te doen werd de Christen Unie erbij gehaald, om ?extra stabiliteit, een breder politiek en maatschappelijk draagvlak en een grotere, werkbare meerderheid te krijgen?, aldus informateur Hylkema. Eén van de mogelijke commentaren op deze nieuwe, onverwachte samenstelling zou volgens de Leeuwarder Courant heel goed kunnen zijn: ?my krekt wat te fyn?.

Heeft Johannes Kramer, door Anita Andriesen voor de verkiezingen nogal nadrukkelijk aan te kruipen (vooral wat het ?eigene? van Fryslân betreft), zijn kansen op deelname aan het college van GS verspeeld? Anita wist met een regionalistische koers van de PvdA het verlies van haar partij ? in tegenstelling tot in alle andere provincies in Nederland - tot een minimum te beperken (- 0,6%). Het Frysk Nasjionale stempel was daarmee al in het koersdocument verwerkt. En dat het CDA de grootste partij was, maakte, dat zij en daarmee ook de PvdA, tegen de FNP gewoon nee kon zeggen. En ook wel tegen de VVD, omdat het liberale gedachtegoed tegenwoordig al wel voldoende in de sociaal-democratie en de christen-democratie zit ingebakken en je daarvoor de VVD niet echt meer nodig hebt, zeker niet in Fryslân. Ziedaar de dan toch nog logische vorming van het Friese college van GS. Het ?open staan van Fryslân voor de wereld? uit het koersdocument, klinkt daarbij als een soort rechtvaardiging van de PvdA om de FNP buiten het college te hebben gehouden.

Voor het laatst de Statenverkiezingen
Iedereen vindt het leuk het fijne van de verkiezingsuitslagen te weten. Bijvoorbeeld over hoeveel voorkeurstemmen op de verschillende kandidaten zijn uitgebracht en in welke gemeenten dat het geval was. Welnu, om die nieuwsgierigheid te bevredigen zijn die gegevens voor wat betreft de Partij voor het Noorden in Groningen, Fryslân en Drenthe op ons partijkantoor op te vragen. Bel of mail even!

Teun Jan Zanen(16 mei 2007)

 


Randstadprovincie 
door de redactie

De Nederlandse regering ziet voorlopig af van de invoering van een Randstadprovincie. Die zou op korte termijn geen oplossing bieden voor (verkeers) problemen. Volgens minister Eurlings (V&W) is op langere termijn nog wel alles nog mogelijk.

Of de minister nu ook het landsdeel Noord als een nutteloze constructie beschouwd is niet duidelijk. Dezer dagen overlegt het kabinet in diverse opstellingen met noordelijke delegaties over een veelheid van problemen (o.a. over de Zuidelijke ringweg Groningen, de snelle treinverbinding Randstad-Noord-Nederland en het regiem van het regionaal beleid voor de komende periode). We wachten af.

Overigens is in Groot-Brittannië de ontwikkeling van meer autonome regio?s weer een stap verder. Niet alleen een nieuw Schots parlement (met als grootste partij de Schotse nationalisten) en een Welsh Assembly (met een verdrievoudigde Partij voor Wales, nu de tweede partij in Wales met ongeveer 25% van de stemmen), maar nu ook een regering in Noord-Ierland en ook verdere regiovorming in Engeland zelf. Actueel dus. 

Goed voorbeeld doet volgen. De Partij voor het Noorden moet de komende tijd in deze met een initiatief komen, dunkt ons.(16 mei 2007)

 


De Partij voor het Noorden en de Eerste Kamer-verkiezingen 
door Statenfractie Groningen

Op 29 mei 2007 vinden de verkiezingen plaats voor de Eerste Kamer van het Nederlandse Staten-Generaal. Dat uit 75 leden bestaande college, ook wel de Senaat genoemd, wordt gekozen via indirecte verkiezingen. In dit geval zijn het de in maart j.l. bij de Provinciale Statenverkiezingen gekozenen die de 75 senatoren zullen kiezen. Daar zit dus een zweempje regionalisme aan. Maar dat gaatje is direct al gedicht, landelijke partijen dienen allemaal een eigen kieslijst in en de Statenleden, waarvan de meeste zitting hebben namens landelijke politieke partijen, geneigd zijn netjes op iemand van de eigen lijst te stemmen. 

Om het regionalisme nog verder tegen te gaan, worden, de stemmen van de individuele Statenleden uit de diverse provincies nog een keer gewogen worden: de stemmen van de Statenleden uit de qua bevolking grotere provincies zetten daarmee een flink stempel op die Senaatsverkiezingen. Maar, zoals gezegd, zij zullen allemaal op hun eigen partijlijsten stemmen. En ook op die lijsten overheerst het Randstadelement nadrukkelijk. 

Tot voor kort bemoeide deze Eerste Kamer zich nauwelijks met de actuele politiek, al staan de twee voorvallen waarbij dat wel het geval was ons nog helder voor de geest: in 1999, in de nacht van Wiegel, stemde de meerderheid van de Senaat tegen het wetsvoorstel van het Paarse kabinet over de invoering van het referendum en in 2005 stemde de PvdA tegen het wetsvoorstel inzake de gekozen burgemeester, hetgeen daardoor geen meerderheid wist te verkrijgen. In beide gevallen had dat politieke consequenties. Er zijn dus momenten waarbij de getalsverhoudingen in de Eerste Kamer er dus toch toe doen.

Dat laatste pleit er voor dat onze Senator mee onderdeel uitmaakt van de oppositie, samen met partijen als de VVD, SP, D66, Groen Links en de Partij voor de Dieren. In dat verband is het belangrijk lijstverbindingen met andere partijen aan te gaan en wel met die partijen, waardoor bij de verdeling van de restzetels de kans op het toevallen van de laatste restzetel op één van de oppositionele lijstencombinaties een feit wordt. 

Opnieuw doet ook de OSF weer mee aan de Eerste Kamerverkiezingen. Dit keer zijn er opnieuw enkele serieuze kandidaten. 

Op nummer één staat de zittende senator Hendrik ten Hoeve. Op twee staat de huidige voorzitter van de OSF, Emma Kraak. Zouden we naast onze eigen volle zetel ook nog een restzetel krijgen, dan kan zij de OSF-positie in de Senaat versterken. Wijzelf hebben Henk Hoiting voorgedragen als kandidaat-Eerste Kamerlid, mede vanwege zijn positie bij de dierenbescherming in Groningen en de kans dat wellicht één of enkele Statenleden van de Partij voor de Dieren daarom wel op onze lijst zouden willen stemmen. Wij, de OSF, hebben ervoor gekozen onze lijst te verbinden met D66 en de VVD. Daarmee ontstaat ten minste een theoretische kans op een tweede Senaatszetel, ten koste van de regeringscombinatie. Wij, het Statenlid in Groningen, dienen sowieso op de lijst van de OSF te stemmen, op straffe van het uitgesloten worden van financiering van onze scholings-, vormings- en propaganda-activiteiten.(16 mei 2007)

 


Randstad opnieuw bevoordeeld boven het Noorden
Oneerlijke verdeling cultuursubsidies 

door Leendert van der Laan

Opnieuw blijkt dat het Noorden op achterstand wordt gezet door een slechte verdeling van nationale gelden. Deze keer blijkt uit een onderzoek van het Interprovinciaal Overleg (IPO) dat er sprake is van een zeer oneerlijke verdeling van cultuursubsidies, vooral waar het de verdeling van de flexibele/incidentele subsidies betreft. En dat terwijl er in het Noorden veel kunst- en cultuuruitingen zijn, die meer verdienen dan de huidige, magere subsidies.

Blijkbaar hebben de landelijke partijen, die ook ruim vertegenwoordigd zijn in de Staten van de drie noordelijke provincies, niets in te brengen bij hun landelijke moederpartijen als het gaat om het bewaken van de verdeling van nationale gelden.

De Partij voor het Noorden roept de noordelijke Statenleden van de landelijke partijen op, zich veel kritischer op te stellen tegenover hun landelijke moederpartijen en tegenover hun Tweede Kamerfracties. 

De Partij voor het Noorden is van mening dat het rijk Noord-Nederland in deze moet beschouwen als één landsdeel, dat automatisch een evenredig deel van de rijksmiddelen (dus zo?n 25%) ontvangt en dat zelf zorg draagt voor de verdere verdeling in de eigen regio. 

Wat dit laatste betreft is het absoluut noodzakelijk dat de drie noordelijke provincies, tezamen met de steden Leeuwarden en Groningen, inzake cultuur gezamenlijk blijven optrekken. Het rijk moet niet de kans krijgen voor een verdeel- en heerspolitiek. Dus geen nationale fondsenstructuur, maar wel een ruim en inspirerend noordelijk cultuurbeleid.(16 mei 2007)

 


Treintjes en Trammetjes 
door Willy Salomons

Schiphol gaat voor meer banen, al lijkt die luchthaven toch zo langzamerhand wel bijna vol te zijn. Ook de ambities van Schiphol?s dochter Lelystad zijn duidelijk. Hoewel Schiphol dus druk doende is een speciale pier in te richten voor prijsvechters als EasyJet, RianAir en consorten, zet dus ook Lelystad zich in om deze low-cost carriers ?als markt? voor hun vliegveld binnen te halen.

Lelystad biedt een snelle afhandeling: vliegtuigen moeten immers vliegen! Hoewel, als je de plannen van het nieuwe kabinet ziet (met het eventueel invoeren van een milieu-ticket-heffing), lijkt dat er niet zo op. De prijsstunt-luchtvaartmaatschappijen zullen zich dan wel ergens direct over de grens met België of Duitsland een luchthaven kunnen zoeken. 

Maar goed, naast Schiphol en Lelystad heb je ook nog Leeuwarden en Groningen Airport Eelde. En zeker deze laatste zou ook wel eens een rol willen spelen in het afhandelen van de bovengenoemde prijsvechters. 

Wat te denken van een andere benadering? Zou je niet een ?startbaanpool? kunnen creëren door Eelde, Leeuwarden, Lelystad en Schiphol middels een magneetzweefbaan met elkaar te verbinden? Binnen een uur reistijd liggen die vliegvelden dan van elkaar. Met een snelheid van 400 km per uur kan je binnen die zweeftrein dan alvast inchecken voor de verdere vlucht. Dat scheelt uren wachten, zeker als je vervolgens van Schiphol moet vertrekken. We kunnen natuurlijk nog wel verder filosoferen: trek de langsstatorlinemotorbaan maar door tot op het Binnenhof in ?s Gravenhage: hoera, het noordelijk parlement groet het Randstadparlement. Ook aan de andere kant kun je aan bestaande netwerken aangekoppelen: ga na Eelde nog even door naar een Asser TT-World en doe ook de nabijgelegen (Groningen) Euroborg even aan. En dan kan de regiotram van Stad naar de Veenkoloniën nog een verder reisschema bieden. Dat klinkt toch als een bingo idee net zoiets als een vleugje visie? Wel verlies je dan nog even uit het oog dat passagiers zich binnen 15 minuten kunnen verplaatsen tussen Zernike en het NS-hoofdstation en dan direct de zweeftram kunnen pakken, om binnen 30 minuten uit te kunnen stappen in Musselkanaal-Noord of ?Zuid. Het zich verplaatsen per zweeftram wordt dan echt aantrekkelijk. Gerieflijkheid en tijd moeten het zo aantrekkelijker maken om de eigen auto te laten staan en voortaan met het OV te reizen. Dus graag geen opgewaardeerde diligence in metalic of trendy pianolak, naar een snelle Arriva Lightrapid (300 km/uur mag) naar Musselkanaal, doorgetrokken naar Emmen en verder!(16 mei 2007)

 


Eemshaven energiehaven 
door Statenfractie provincie Groningen

Wordt nu al het aanzicht van de Eemshaven gedomineerd door lange rijen windmolens, straks zullen er (naast de bestaande gasgestookte elektriciteitscentrale) nog een tweetal nieuwe energiecentrales verrijzen. 

Twee concrete voorgenomen projecten vragen de aandacht: de nieuwe ?multifuel?centrale van NUON en de poederkolencentrale van het Duitse bedrijf RWE. De privatisering in deze sector is inmiddels ver gevorderd. Een overheid als de provincie Groningen kan die nieuwe projecten slechts beoordelen op hun milieukundige merites. Valt daar niets op aan te merken, dan rest slechts het verlenen van een vergunning. Verlangd kan worden dat bedrijven de best toepasbare technieken zullen gaan gebruiken. De provincie Groningen richt zich daarbij niet op één specifieke technologie, maar is bereid, samen met het ministerie van VROM zowel de kolenvergassing van de NUON (overigens zal het daarbij gaan om 25% kolengas, 25% aardgas en 50% biomassa) als de poederkolentechnologie van RWE mee te begeleiden. Gedeputeerde Staten stellen ?het is aan de markt om een technologie te selecteren die op economische wijze het best tegemoet kan komen aan de wensen van een goedkope en betrouwbare energievoorziening onder strenge milieuvoorwaarden; het Europese systeem voor emissiehandel past in deze visie.? 

De actieve rol die de provincie daarbij wil spelen blijkt ook uit de nauwe bemoeienis met de verdere ontwikkeling van mogelijk toekomstige (al dan niet tijdelijke) afvang, transport en opslag van CO2 uitstoot. VROM, NUON en provincie hebben in deze tezamen een intentieverklaring ondertekend, waarin afgesproken wordt om op dit terrein gezamenlijk op te trekken.

Greenpeace liet desgevraagd weten dat zij het liefst een verbod op nieuwe kolencentrales zou zien, ?om vervolgens alle beschikbare middelen te benutten voor het realiseren van energiebesparing, het tot opwekken van duurzame energie, en warmtekrachteenheden?. Helaas is de publieke greep op ook deze sector reeds zodanig verzwakt, dat een dergelijke politiek van onthouding niet meer mogelijk is. Wel kunnen de overheden de milieueisen in samenhang met de ontwikkeling van de ?best-technical means? voor de bestaande of nog te realiseren projecten verder toespitsen.

Plotseling dook in relatie tot de plannen in de Eemshaven een nieuw probleem op. De capaciteit van het hoogspanningsnet tussen de Eemshaven/Noord-Nederland en de rest van Nederland zou deze nieuwe hoeveelheid te produceren elektrische stroom niet kunnen verwerken. De stichting Energy Valley heeft alarm geslagen en de minister van EZ dringend verzocht uitbreiding van de netwerkcapaciteit zo spoedig mogelijk te realiseren. Er lijkt enige bereidheid te bestaan om in deze tot concrete en effectieve stappen te komen.

En dan is er nog sprake van een vertraagde uitbreiding van de windmolencapaciteiten, zeker in de provincie Groningen. Onverwacht maakte het ministerie van VROM bezwaar tegen de aanleg van een windmolenpark in de Emmapolder nabij de Eemshaven. Al eerder had de gemeente Veendam overwegende bezwaren laten horen tegen de locatie A33 (overigens wel met het noemen van een alternatief in de gemeente Pekela). En in Delfzijl wees de gemeenteraad een verdere uitbreiding van het reeds bestaande windmolenpark af, vooral vanwege eerdere beloften omtrent zonering in verband met de verwachte geluidsoverlast. Wel kan, door oudere windmolens te vervangen door nieuwe, de opwekkingscapaciteit fors worden opgekrikt. Maar in het kader van de aanstaande nieuwe POP (Provinciale Omgevingsplan)-discussie in de provincie Groningen moeten we als Partij voor het Noorden onze eigen opvattingen op het terrein van de energieopwekking etc. nog maar eens goed ijken. Misschien kunnen we komen tot een eigen, noordelijke visie op dit vraagstuk.(16 mei 2007)

 


Midas Dekkers en de sportverdwazing 
door Tjeerd Oliemans

Op woensdag 25 april was ik een van de gelukkigen, die, met dank aan o.a. Studium Generale, in de Hanzeborg mochten luisteren naar Midas Dekkers.

Ik ben al jaren een fan van deze bioloog, die niet alleen prachtige, goed verzorgde boeken schrijft, maar met evenveel ironische humor kan spreken als hij schrijft. De tot de nok gevulde zaal lag dan ook regelmatig in een deuk. 

Bij het VARA-radioprogramma Vroege Vogels op zondagmorgen was hij gedurende vele jaren in totaal duizend maal in een column te horen. Vaak werd ik wakker ? gelukkig net op tijd! - vlak voordat Midas begon te spreken. Maar onlangs is hij hiermee opgehouden, net als Ivo de Wijs. 

Gelukkig schrijft Midas Dekkers nog mooie boeken en zijn laatste boek, fraai geïllustreerd en voorzien van register en uitgebreide literatuurlijst, is getiteld: ?Lichamelijke oefening?. Hierin steekt hij de draak met de sportverdwazing, die alom tekeer gaat. 

Sport heet gezond te zijn - Erica Terpstra bleek in een bepaald Afrikaans land wel dertig koeien waard ? maar alleen al in Nederland worden er jaarlijks 2,5 mln sportblessures geproduceerd. Sport is dan ook vooral leuk voor lieden die aan de sport verdienen. 

Toen in de negentiende eeuw de statenvorming begon, hadden die nieuwe landen ook geoefende soldaten nodig. Dus kwamen er sinds die tijd op de scholen gymnastieklokalen om het aankomende kanonnenvlees alvast te trainen. En, stelt Dekkers vast, een gymnastiekzaal is altijd veel groter dan een schoolbibliotheek. 

"Mens sana in corpore sano", beweerden de strijdlustige en fascistoïde Romeinen al. Dekkers ontzegt niemand het recht om zich uit de naad te sporten, desnoods zelfs om mee te mogen doen aan de Paralympics ? als het niemand stoort en als je het alleen voor je plezier doet. Maar zeg niet dat het voor de gezondheid is, want dat is kletskoek! 

Toen ik Midas Dekkers tijdens het signeren vroeg, of hij een omslag verwachtte bij het omgaan met en denken over sport, meende hij dat het hoogtepunt van de sportverdwazing nu wel bereikt moest zijn. ?Gekker kan het toch niet worden!?. 

Ik hoop het met hem, maar ben minder optimistisch. De werkelijkheid toont gewoonlijk aan, dat het allemaal altijd nog idioter kan dan we dachten. Zeker in bavianenmonarchie Nederland. Gelukkig hebben we nog een aantal scherpzinnige, onafhankelijke geesten als Midas Dekkers, Ivo de Wijs, Vincent Icke of Maarten van Rossem om het licht van de rede brandend te houden.(16 mei 2007)

 


In de Euroborg blijkt meer te doen dan voetbal
Overheden en bedrijfsleven op symposium over duurzame transportbrandstoffen 

door Tjeerd Oliemans

Maandag 23 april zaten Teun Jan Zanen, Geert Staats en ik in de ABN-AMRO Business Corner in de Euroborg op het derde Duurzame Transportbrandstoffensymposium, georganiseerd door o.a. Energy Valley. Ook Hein Aberson (pionier in Nederland op gebied van plantaardige brandstoffen) was met zijn aanhang en enkele voertuigen aanwezig.

Diverse overheden (de drie noordelijke provincies, Leeuwarden), Stichting Energy Valley en bedrijven uit het noorden bespraken de (on)mogelijkheden van het overschakelen op duurzame vervoersbrandstoffen. Je kon luisteren naar sprekers, deelnemen aan de discussie, informatie inwinnen of een ritje maken met een van de twintig auto's en bedrijfsvoertuigen, die reden op alternatieve brandstoffen als aardgas, ethanol, biodiesel of PPO (=Puur Plantaardige Olie). 

De provincie Groningen maakt gebruik van een hybride auto. Die rijdt op benzine, maar zet kinetische energie die normaal verloren gaat om in stroom in een accu. Het rendement is dat de auto nu 1 op 18 km rijdt. Geen ?big deal?, maar je kan dit hybride principe combineren met een brandstof als PPO. 

De Partij voor het Noorden propageert al jaren PPO. Een andere deskundige van een bedrijf dat wagens ombouwt voor PPO-gebruik, toonde zich vol lof over de brochure over PPO en koolzaadolie die onze partij destijds uitbracht. Hij vond het een heel handige en terzake kundige brochure. Uit naam van de werkgroep, die deze Partij voor het Noorden publicatie heeft verzorgd, dankte ik hem voor het compliment. 

In mei verschijnt het rapport met aanbevelingen betreffende de ?scans?, die gemaakt zijn van 50 bedrijven en overheidsinstellingen om te bepalen hoe ze het beste kunnen inspelen op de introductie van duurzame transportbrandstof in hun toko.


(16 mei 2007)

 


Het Railteam: betere internationale verbindingen 
door de redactie

NS heeft in 2006 met verschillende spoorwegbedrijven het zogeheten Railteam opgezet. Dit is een samenwerkingsverband van exploitanten van hogesnelheidstreinen in Europa, zoals Thalys, ICE, Eurostar, Lyria en TGV.

De vervoerders gaan afspraken maken over tariefsystemen, ticketing, kwaliteitsstandaarden en reizigersrechten. Ze maken geen tariefafspraken maar willen wel dat één ticket bijvoorbeeld geldig is op twee of meer trajecten. 

Doel van het Railteam is internationaal reizen met de hogesnelheidstrein aantrekkelijker te maken en er voor te zorgen dat de netwerken naadloos op elkaar aansluiten.

Een snelle treinverbinding Amsterdam-Groningen en dan door naar Bremen/Hamburg zou niet misstaan op het hierbijgevoegde kaartje.

(16 mei 2007)

 


Ulrichs, Plattdüütsk:
Bruukt Oostfreesland een egen Partei? 

door Arno Ulrichs

Bi uns in Oostfreesland word upstünds darover diskuteert, of wi een egen Partei bruken. Dat Thema wur in d? Määrtmaant up een Versameln in Hesel beproot, darna hett sük een lüttje Kring een paar Mal trufen ? un so as dat utsücht, is de Grundsteen för de neje Partei leggt.

In Oostfreesland gifft dat nett as annerswar `n heel bült Lüü, de wall an Politik interesseert sünd, man de nich mehr na de Wahlen hengahn. Se finn?n för sük kien Partei, de se hör Stimm? geben kunn?n. Meestens hebben de Minsken dat Geföhl, dat de Parteien sük nich genug um dat kümmern, wat in de Alldag van Belang is. War de Parteien sük um striden , dat könt völ Minsken nich mehr verstahn. Un up d? anner Kant marken de Lüü, dat de Parteien haast niks vör hör bereken könn?n.

Bi de letzde Kommunalwahlen in Nedersaksen gung blot noch jede tweede wählen. In Saksen-Anhalt wer?n dat nu sogar blot noch een Dardel, dat heet, van dree blieben twee to Hus. 

Wenn dann Lüü overleggen, wo se dat annern könn?n, wo se weer wat för de Minsken in hör Kuntrei bereken könn?n, dann is dat good. Wenn de Antwoord heet: wi bruken een egen Partei, dann sünd eenige bang un de anner Parteien so as SPD, CDU un FDP hollen dar nich völ van und scheeten dartegen. 

Man upholl?n lett sük dat seker nich. De gode Arbeit van de Regionalparteien in Nordfreesland (SSW), Westfreesland (FNP) un ok van de Partij voor het Noorden in Groningen wisst us, dat dat wat brengen kann. Un de Erfolg van de Schottische National-Partei makt ok düdlich, dat disse Idee in heel Europa ankummt.

Ik bün gespannt, wat in de nächste Weeken in Oostfreesland geböhrt. Wenn de neje Partei kummt, dann mutten sük ok de anner Parteien weer mehr um Oostfreesland kümmern. Dat kann so slecht nich wesen.

Arno Ulrichs(16 mei 2007)

 


Journalisten beheersen hun streektaal niet meer 
door Leeuwarder Courant, 21 april 2007

 


Nieuwsbrief 1

Nieuwsbrief 1
Nieuwsbrief 1 De eerste Nieuwsbrief door de redactie Afgelopen zomer ontstond het idee om deel te nemen aan de provinciale verkiezingen in maart 2003. Een brutaal plan, ingegeven door de manier waarop Den Haag omgaat met beloftes aan het Noorden. Noord-Nederland speelt maar een kleine rol in de Haagse politiek. Het was zelfs zo, dat sinds mei vorig jaar in de Tweede Kamer Noorderlingen …
 

Nieuwsbrief 68

Nieuwsbrief 68
Onze nieuwe nieuwsbrief is klaar. Wilt u hem lezen: Klik hier om de pdf in een externe reader te openen.