Terug naar Nieuws Fractie Oldambt

Coalitieakkoord 2014 - 2018 Oldambt.

Gepubliceerd op:
Coalitieakkoord 2014 - 2018 Oldambt.

Samen sterk, sociaal aan het werk voor Oldambt!

Samen sterk, sociaal aan het werk voor Oldambt! 

Coalitieakkoord 2014 - 2018 Oldambt. 

 

Inleiding 

Het besturen van onze gemeente betekent anno 2014 meer dan ooit samenwerken met onze inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers, omliggende gemeenten en de gemeenteraad. Verbinden is daarbij het begrip dat deze coalitie kenmerkt. We gaan onze voorstellen ontwikkelen, onze besluiten nemen en werkzaamheden aanpakken in samenspraak en samenwerking met partijen die daarbij betrokken zijn dan wel raken. 'Grenzeloos  goud' is daarbij de basis.

De gemeente zal haar veranderde rol en positie in de samenleving in gaan nemen en daarbij inwoners en maatschappelijke organisaties' in hun kracht' gaan zetten.

Het wijk en dorpsgericht werken in al zijn facetten past geheel in dat kader en wordt in de komende periode nadrukkelijk doorgevoerd. 

Door het ontbreken van voldoende geld voor alles wat noodzakelijk en wenselijk is en het nog niet uitgekristalliseerd zijn van de budgetten die vanuit de Rijksoverheid meegegeven worden bij de decentralisatie van taken, weten we, dat er een grote uitdaging wacht om met minder middelen toch zoveel mogelijk van onze doelen realiseren.

Gelijktijdig geeft dit gegeven aan dat begrotingsinschattingen op dit moment moeilijk te maken zijn. We willen toewerken naar sluitende begrotingen. Voor 2015 wordt daaraan gewerkt. Voor 2016 en de daarop volgende jaren dient de begroting sluitend te zijn. Om dit te bereiken wordt de kerntakendiscussie verder gevoerd en afgerond waarbij de visie op de rol van de gemeente zoals verwoord in dit akkoord leidend is. De gemeentelijke organisatie wordt doorgelicht op efficiency en doelgerichtheid. De bouwstenennotitie zal hierbij betrokken worden. 

Het bovenstaande vraagt om een praktisch en slagvaardig, maar ook bevlogen bestuur.

Praktisch; in de zin van geen tijd verdoen, maar op basis van realiteit richting geven en knopen doorhakken. Dit vergt een sterke integrale benadering van de diverse beleidsterreinen en portefeuilles.

Bevlogen in de zin van; het leven voor alle inwoners van de gemeente samen met hen beter maken. We zijn er voor iedereen, maar zetten ons vooral in voor mensen die het zonder steun van de gemeente niet kunnen redden.

Ontwikkelingen in de sociale, economische en financiële domeinen worden in elkaars verlengde gezien en worden aangemerkt als top ontwikkelingen. 

 

Sociaal Oldambt

Een grote opgave voor de gemeente is het in goede banen leiden van de decentralisatie van de jeugdzorg, invoering van de participatiewet, wet passend onderwijs en de transitie van AWBZ/WMO. De nieuwe taken op zich vergen al veel van de gemeente; de bezuinigingen die daaraan gekoppeld zijn, maken de opgave nog extra zwaar.

In Oldambt zorgen we ervoor dat iedereen de zorg krijgt die noodzakelijk is.

Geld vanuit de Rijksoverheid voor de decentralisaties

(AWBZ/WMO, Jeugdzorg, Participatiewet, passend Onderwijs) worden daarvoor aangewend.  Middelen blijven voor deze posten in het sociaal domein bestemd tenzij er meerjarig geld overblijft en kwaliteit gewaarborgd is. 

Voor het werk in de dagelijkse praktijk is het noodzakelijk dat alle betrokken organisaties en afdelingen van de gemeente samenwerken op een manier zodat efficiënt en dicht bij de mens hulp wordt geboden. De menselijke maat zal terug moeten komen in de wijk en buurt. De hulpverleners bieden hulp zonder dat veel tijd verloren gaat aan administratieve handelingen. De handen voornamelijk aan het bed en zo min mogelijk aan de pen. Het streven is om de hulp eenvoudig te organiseren vanuit een zo plat mogelijke organisatie.

Door ontschotting van het werk in de diverse afdelingen en budgetstromen, moet het mogelijk zijn om met minder geld meer effect voor kwalitatieve hulp, thuiszorg en voorzieningen te sorteren.

In dorpen en wijken zal gewerkt worden aan een goede infrastructuur voor professionele zorg en mantelzorg. Bewoners van zorgorganisaties zoals bijvoorbeeld in zorgboerderijen met dagbesteding worden gestimuleerd om, naar vermogen, deel te nemen aan wijk- en buurt- beheer. Uitgangspunt hierbij is het verschaffen van zinvolle tijdsbesteding en 'het trots zijn op het eigen werk' te laten ervaren. Initiatieven zoals bijv. zorgboerderijen zijn vanzelfsprekend in het bezit van het vigerende kwaliteitskeurmerk en staan ingeschreven in het te ontwikkelen gemeentelijk register. De gemeente wordt verantwoordelijk voor de zorg vanuit de AWBZ in de WMO en zal nadrukkelijk toezien op de kwaliteit van die zorg. 

Vanaf 2015 komt vanuit het Rijk jaarlijks een fors bedrag naar de gemeente Oldambt ten behoeve van maatregelen voor armoedebestrijding. Deze coalitie kiest ervoor dat vooral in te zetten voor armoedebestrijding bij kinderen.

We ontwikkelen daarvoor een kindpakket dat in natura zal worden uitbetaald. Daarbij blijven we gebruik maken van stichtingen zoals Leergeld, Azurr, SUNN, Jeugdsportfonds, Voedselbank Oldambt en Maxima. We handhaven het minimabeleid op het huidige niveau.

 

Volkskredietbank

We zetten het gebruik van het VKB pluspakket voort. Hiermee wordt er geïnvesteerd in de toekomst en wordt de kans op terugkerende financiële problemen verminderd. 

 

Werkend Oldambt

Door de grote bezuinigingen op de SW door de nieuwe Participatiewet in 2015 wordt de situatie rondom Werkvoorzieningsschap Synergon bijzonder moeilijk c.q. welhaast onmogelijk. Per 1 januari 2015 stopt de instroom.

Er zal maximaal ingezet worden om de werknemers van Synergon werkgelegenheid te blijven bieden door werkgelegenheid binnen te halen en gebruik te maken van kansen bij bedrijven binnen het werkgebied. Contacten met en inzicht in de bedrijven zijn daarbij basisvoorwaarden.

Op de organisatie van Synergon zal via de Gemeenschappelijke Regeling vanuit de gemeente Oldambt in samenwerking met de andere partners Pekela en Bellingwedde meer gestuurd worden op de control, waarbij de effectieve inzet van de beschikbare middelen, de werkwijze en de personele inzet getoetst worden. 

Hierbij zal de samenhang met het onderdeel Werk en Inkomen van de cluster Maatschappelijke Zaken (MAZA) nadrukkelijk onderdeel zijn. Gewerkt gaat worden aan een integrale werkgeversbenadering van Synergon, Economische zaken en Werk  en Inkomen. Onderzocht wordt of de begeleiding van mensen naar werk effectiever en efficiënter ter hand kan worden genomen door de werkvoorziening in een andere organisatievorm te organiseren. Werk en Inkomen zal gaan werken met prestatieafspraken en uitstroomdoelstellingen. 

Mensen die een uitkering ontvangen worden gestimuleerd en geholpen hun mogelijkheden te vergroten en actief mee te doen in de samenleving, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk te verrichten. Daarbij geldt: Iedereen wordt in de gelegenheid gesteld mee te doen, iedereen doet iets voor zijn uitkering zoals scholing, traject of vrijwilligerswerk etc. Wel stimuleren maar geen verdringing van betaald werk en andere vrijwilligers.

Om vrijwilligerswerk maximaal in te vullen, dienen organisaties, bedrijven en vrijwilligers bij elkaar te worden gebracht. Kaders voor vrijwilligerswerk worden duidelijk gesteld. Wij gaan ruimdenkend om met vrijwilligers die een vrijwilligersbaan willen invullen waarbij er ook hier geen sprake mag zijn van verdringing van regulier werk.

Werken met behoud van uitkering is een goede manier om te ervaren of werk, werknemer en werkgever bij elkaar passen. Hierbij wordt uitgegaan van een periode van maximaal 3 maanden. Een belangrijke voorwaarde hierbij is perspectief op werk. Eventueel is een verlenging met nog 3 maanden een optie waarbij er daarna een contract van minimaal een half jaar tegen een normaal loon afgesloten wordt. Het wel/niet tot stand komen van werk moet worden geëvalueerd. Ruimte voor maatwerk blijft. 

Voor het opdoen van werkervaring zal de gemeente bij de ondernemers aandringen op het creëren van (maatschappelijke) stageplaatsen en werkervaringsplekken. De gemeente neemt zelf een voortrekkersrol door

zelf minimaal op elk cluster een dergelijke plek in te vullen. Dit wordt nader uitgewerkt in prestatieafspraken. Daarnaast creëren we plekken in onze gemeentelijke organisatie om mensen met een arbeidsbeperking te plaatsen. 

Oldambt blijft actief inzetten op samenwerking in de arbeidsmarktregio. Samen werk maken van (jeugd)werkloosheid in regionale en Europese projecten. Met de buurgemeenten pakken we deze zaken integraal op. Ook blijven we onverminderd inzetten op de aanpak van schooluitval. Immers, het hebben van een startkwalificatie is het beste recept voor werk. We willen in gesprek met het onderwijs over de aansluiting van het onderwijsaanbod op de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt. Samen met scholen en bedrijfsleven bekijken wij hoe wij deze kansen kunnen aanpakken. Daarbij is het belangrijk om relaties te leggen naar scholing en de arbeidsmarkt in Duitsland. 

Door de drie decentralisaties komt er veel op onze inwoners af. De gemeente werkt hard om die taken zo goed mogelijk in te vullen. Het zou kunnen zijn dat er door deze ontwikkelingen situaties ontstaan waarbij wij als gemeente niet snel genoeg de signalen oppakken. Daarom wordt een ombudsfunctie ingesteld om structurele problemen tijdig te herkennen zodat beleid kan worden bijgesteld. Uitgangspunt is dat dit budgettair neutraal wordt uitgevoerd. 

Er wordt een sociaal noodfonds ingesteld, om de nadelige gevolgen van de drie decentralisaties waar nodig op te kunnen vangen.

Maatschappelijk werk en welzijnswerk kunnen niet los worden gezien van het goed kunnen uitvoeren van de taken die voortvloeien uit de transities. Het is in die zin voorstelbaar dat de transitiegelden ook worden ingezet voor een goede ondersteuning van het maatschappelijk werk. 

De coalitie streeft naar het versterkend effect van de verschillende ketenpartners in samenspraak met de bewoners. ‘t Schienvat is een mooi voorbeeld hoe een voorziening is geaccepteerd en ingebed in een buurt. Het is van belang dit soort voorzieningen, zolang ze grote meerwaarde hebben, in stand te houden. 

Om de kansen voor werkzoekenden met en zonder uitkering te vergroten en tegemoet te komen aan de arbeidsbehoefte bij werkgevers wordt onderzocht of, in samenspraak met het bedrijfsleven, een scholingsfonds opgezet kan worden. Door het verstrekken van een renteloze lening wordt de werkzoekende in staat gesteld een opleiding of een traject naar werk te volgen als andere regelingen daarvoor niet toereikend zijn. 

 

Economisch Oldambt

Meer banen in de gemeente is de best denkbare bijdrage aan de toekomst van Oldambt.

De gemeente spant zich daarom nadrukkelijk in om nieuwe bedrijven aan te trekken en intensiveert de contacten met het bestaande bedrijfsleven. We treden actief in contact met ondernemers om te zien wat de overheid voor hen kan betekenen.

Dit houdt niet op bij onze landsgrens. De contacten met buurland Duitsland zullen vooral ingezet gaan worden om werkgelegenheidskansen op diverse vakgebieden te ontwikkelen en te gaan benutten. Dit zowel in Duitsland, als wel in grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten.

Hierbij worden Europese ondersteuningsfondsen verkend en mogelijkheden daaruit actief ingezet. Stapeling  met het Waddenfonds wordt daarbij betrokken. Om dit financieel te ondersteunen zal een cofinancieringfonds ingesteld worden. 

Voor de economische ontwikkeling van Winschoten en de binnenstad is, naast de ingezette aanpak van het centrum, de ontwikkeling van een FOC zeer gewenst en daar zal op ingezet worden. Eveneens wordt de ontwikkeling van de Renselkade met een historische  haven en historische bebouwing aangepakt. Voor de overnachtingsmogelijkheid voor vrachtwagens wordt ingezet op een bewaakte parkeerplaats, bijvoorbeeld op het bedrijventerrein. 

Vrij parkeren mag worden ingezet mits overeenstemming met het bedrijfsleven en middenstand in de kern van Winschoten wordt bereikt over de financiële afwikkeling en de regulering van het parkeren. De verdeelsleutel die daarbij gehanteerd dient te worden is: De gemeente draagt de kosten van de afbouw en de ondernemers dragen de gevolgen van het gat wat in de gemeentelijke begroting geslagen wordt. Wij doen dat zo snel als financieel mogelijk is. Regulering van lang parkeren is de verantwoordelijkheid van de ondernemers en gemeente als werkgever. 

Voor de doorontwikkeling van economische impulsen en werkgelegenheid in Oldambt is de aanleg van een supersnelle internetverbinding vereist. Dit middel draagt eveneens bij aan de mogelijkheid en soms noodzakelijkheid om langer te kunnen blijven wonen in de eigen en vertrouwde woonomgeving. 

Om van de gewenste economische ontwikkeling een succes te maken  wordt er veel van contact- en ondersteuningsambtenaren verwacht. Overbodige en betuttelende regels worden geschrapt en er zal gewerkt worden vanuit een loket, waar een ondernemer voor al zijn zaken terecht kan. Het moet voor ondernemers binnen een week duidelijk zijn hoe zij verder kunnen met hun vraag c.q. aanvraag en wat gedaan moet worden om op de kortst mogelijke termijn in aanvragen van een vergunning te kunnen voorzien. Eenvoudige vergunningen zoals een activiteitenvergunning worden binnen een week afgewerkt en vergund.

Bij de aanbesteding en uitvoering van werkzaamheden voor de gemeente zal gekeken worden naar de inschakeling van lokale bedrijven. Hierbij zal de inzet voor re-integratie en stageplaatsen een belangrijke wegingsfactor vormen. Oldambt zet deze periode zwaar in op het zogenaamde sociaal aanbesteden SROI (Social Return On Investment).

Om de gewenste economische ontwikkelingen vorm te kunnen geven zal een ondersteuningsfonds economie worden ingesteld. 

 

Toeristisch Oldambt

Op het gebied van recreatie en toerisme ligt in onze gemeente een goede infrastructuur. Deze is nog niet af. Bruisend Bad Nieuweschans zal worden doorontwikkeld en ontwikkelingen in en rondom het Oldambtmeer zullen in samenspraak met de provincie, als grondeigenaar, worden gestimuleerd. Bij dat laatste wordt o.a. gedacht aan de vestiging van een hoogwaardig recreatiepark. Actief gaat gezocht worden naar een investeerder op dit gebied. Particulier initiatief moet zoveel mogelijk gestimuleerd, goed begeleid en gefaciliteerd worden door o.a samen met de ondernemers (externe) geldstromen te verkennen en te benutten. 

Op de rol staande projecten die stagneren worden samen met de ondernemer/projectontwikkelaar opnieuw bekeken op haalbaarheid en zo nodig bijgesteld. 

 

Maatschappelijk Oldambt

In 2015 komen welzijnswerk en maatschappelijke dienstverlening verhevigd onder druk te staan. Jeugd- en jongerenwerk, vrijwilligerswerk en mantelzorg zullen daarvan, bij ongewijzigd beleid, de negatieve effecten gaan ervaren.

Om dat, en de daaruit voortvloeiende gevolgen, te voorkomen is het nodig om ingezette bezuinigingen voor 2015 om te buigen en ongedaan te maken. Dat doen we dan ook.

Ten aanzien van het jongerenwerk zal rekening gehouden worden met vraaggericht werken en daarbij zal worden gekeken naar wat er in 'de buurt' leeft.

Maatschappelijk werk nieuwe stijl is gericht op het actief betrekken van doelgroepen, als senioren en jongeren, bij de invulling van hun woon- en vrijetijdsomgeving. Het zijn groepen met grote potenties die zelf veel kunnen doen om de leefbaarheid voor henzelf maar ook van andere leeftijdsgroepen positief te beïnvloeden. Belangrijk is daarbij het implementeren van nieuwe werkvormen die deze actieve betrokkenheid van Oldambters faciliteert. In 2014 wordt onderzocht hoe deze taken zacht kunnen landen in het sociale domein. 

Er zal scherp ingezet worden op alcohol en drugs misbruik bij jongeren en volwassenen en actie worden ondernomen om dit tegen te gaan. Dit doen we onder meer in samenwerking met onderwijs, sportverenigingen en jeugdorganisaties.

 

Lerend Oldambt

Goed onderwijs is de basis van een goede toekomst voor onze inwoners en gemeente. We zetten de ingeslagen weg van het toekomstbestendig maken van scholen voort. Scholen moeten voldoen aan de hedendaagse eisen voor wat betreft huisvesting. Samen met de schoolbesturen wordt besproken hoe de toekomstige huisvesting, rekening houdend met de verwachte krimp van het aantal leerlingen, eruit moet gaan zien. Bundeling, ook bijzonder en openbaar, waar dat kan is uitgangspunt, natuurlijk in overleg met ouders en leerkrachten. Met spreiding over de gemeente wordt rekening gehouden.  Het concept brede school wordt voor Scheemda verder uitgewerkt. Het Onderwijs-Zorgcentrum de Stuwe ontwikkelen we door. Projecten als het leren van de Duitse taal op basisscholen worden opgezet.

Veiligheid rondom scholen is een steeds terugkerend thema. Daar waar dat mogelijk is worden samen met ouders en onderwijzend personeel vrijwillige rijroutes ingesteld en wordt bij herhaling op ouders een beroep gedaan het goede voorbeeld te geven voor wat betreft verantwoord verkeersgedrag.

Als basis voor een goede ontwikkeling voor kinderen is het goed kunnen lezen onontbeerlijk.

Daarom zal in 2014 onderzocht worden op welke manier bibliotheekwerk het best vorm en invulling kan krijgen. Dat doen we graag in samenspraak met de andere gemeenten. Er zal daarbij specifiek voorbij de gebaande paden gekeken gaan worden. Daarom vullen we de bezuiniging van 70.000 in 2015 niet in. 

 

Cultureel Oldambt

Cultuur brengt mensen dichter bij elkaar en biedt kansen om de werkgelegenheid te vergroten. De basis voor een rijke culturele samenleving ligt in het bijdragen aan die samenleving. De gemeente stimuleert inwoners, maatschappelijke instellingen en particuliere verenigingen/stichtingen om hun steentje bij te dragen. We willen inzetten op het behouden van de huidige initiatieven met het oog op de gehele gemeente met inbegrip van ook de kleinere verenigingen en organisaties. Ook die doen ertoe. De grotere evenementen hebben hun plaats verworven in onze gemeente. Daarin willen we blijven bijdragen in de faciliterende zin. Vanwege de moeilijke financiële positie kennen financiële bijdragen hun beperkingen. Het is de verdeling van de schaarste waar we de komende jaren nog mee geconfronteerd zullen blijven. In de programma opzet gerelateerd aan de te verwachten geldelijke bijdrage vanuit de gemeente, zal daarmee rekening moeten worden gehouden. Voor deze doelen zal het cultuurfonds voor de komende jaren tot 2017 aangevuld worden. Ondertussen wordt geprobeerd deze incidentele subsidies structureel in te bedden. 

Muzikale vorming is belangrijk voor alle kinderen; daarom gaat de  muziekschool in deze periode sterk inzetten op samenwerking met het basisonderwijs.

 

 

Sportief Oldambt

Sporten en bewegen is en blijft belangrijk als bindmiddel in de samenleving en voor de gezondheid van mensen. Daarom zal sport actief gestimuleerd blijven worden. Het samenwerken en/of ontplooien van activiteiten van verenigingen onderling, of met onderwijs, culturele of sociale activiteiten, worden ondersteund.

De situatie van sportaccommodaties is in beeld en zal in samenhang met toekomstig gebruik worden bezien vanuit de afname van het aantal inwoners c.q. gebruikers. Dat doen we uiteraard met gebruikers en omwonenden. De (mogelijke) komst van een FOC in het centrum van de stad, wordt nadrukkelijk meegenomen

Specifiek voor Winschoten zal onderzocht worden of gekomen kan worden tot een goed geoutilleerd buitensportcomplex, waarvan de velden en voorzieningen breed ingezet moeten kunnen worden. Bij het al lopende vooronderzoek worden gebruikers c.q. sportverenigingen betrokken.

Om de sportverenigingen te ontlasten wordt voor de komende collegeperiode het OZB compensatiefonds in ere hersteld.

De (mogelijke) komst van een FOC in het centrum van de stad, wordt nadrukkelijk meegenomen.

Om het voorgaande mogelijk te maken zal het sportstimuleringsfonds worden aangevuld.

 

 

Ruimtelijk Oldambt

De inrichting van het openbare gebied kenmerkt zich door de grote open ruimte, de slingerende dorpslinten, ontstaan aan de randen van het in vroeger eeuwen overstroomde gebied, de grotere kern Scheemda en de stad Winschoten. Kenmerken van iedere tijd zijn al of niet gewenste ontwikkelingen, die om inplaatsing vragen op plaatsen waar mogelijkheden voorhanden zijn. Dat noopt ertoe dat opnieuw aangegeven moet worden welke ontwikkelingen wenselijk en inpasbaar moeten kunnen zijn en welke ontwikkelingen verhinderd zullen worden. Dit zal worden neergelegd in een te ontwikkelen Structuurnota. 

In dit kader blijft het tegengaan van windmolens op ons grondgebied onverkort overeind en ontwikkelingen in die zin zullen bestreden worden.  Ook voor het gebied Eekerpolder op het grondgebied van buurgemeente Menterwolde geldt: eerst draagvlak dan molens. Vanuit de bevolking zal aangegeven moeten worden in hoeverre draagvlak aanwezig is.

Als de Rijksoverheid tegen onze wensen in besluit tot plaatsing, dan rest ons slechts de mogelijkheid maximale compensatie af te dwingen. Dit betekent een proactieve opstelling in het windenergie dossier. 

 

Agrarisch Oldambt

Voor de ontwikkelingen in de landbouw wordt uitgegaan van hetgeen verwoord is in de landbouwnota, welke ook als onderlegger van de Structuurnota wordt aangemerkt. Oldambt heeft zijn bijdrage op het gebied van waterberging geleverd. De ontwikkelingsmogelijkheden van landbouwbedrijven via Groninger verdienmodellen, waarin een aantal thema's zoals dierenwelzijn geregeld worden, worden ondersteund.

Bij nieuw-vestiging wordt verwacht dat de ondernemer bijdraagt aan het aanleggen van de nodige infrastructuur.

Voor overige (huis)dieren in onze gemeente zal een dierenwelzijnsnota opgezet worden, waarin de relatie wordt gelegd met volksgezondheid. 

 

Dorpsgericht Oldambt

Voor ontwikkelingen in de dorpen en wijken is het nodig dat actuele dorps- en wijkvisies en ontwikkelingsplannen voorhanden zijn. Als actualisering nodig is, zal dat gebeuren samen met de bewoners. Deze, de regionale woon- en leefbaarheidsplannen en de beheerplannen voor het openbaar gebied vormen onderleggers voor het dorps- en wijkgericht werken. Daarbij zullen ook de ontwikkelingen op het gebied van , participatie en wijkteams betrokken worden. Dorps- en wijkgericht werken met al zijn facetten zal ingezet worden in samenspraak met en uitvoering mede door de eigen bewoners. Alleen samen houden wij onze dorpen en kernen leefbaar. Daarom zien wij de opzet en uitvoering van dit thema als  topontwikkeling waarbij alle portefeuillehouders vanuit hun portefeuille betrokken zullen zijn.

De kern van overleg met de dorpen en wijken vormen de verenigingen van dorps- en wijk belangen. Als zij, samen met de gemeente, in staat zijn bewoners te betrekken bij het bepalen en het uitvoeren van het beleid en de daarmee samenhangende initiatieven en taken, dan kan budget overgaan naar die dorpen en wijken. Zo ontstaan er dorps- en wijkbudgetten voor bijvoorbeeld beheer en onderhoud waarbij dorpen zelf in samenspraak met de gemeente regie voeren. 

 

Wonen in Oldambt

De kwaliteit van wonen wordt bepaald door de mogelijkheden die woningbouwverenigingen, gemeente en particulieren in kunnen zetten.  De kwaliteit van de woningvoorraad is daarbij een belangrijke pijler voor leefbaarheid.

Het regionale woon- en leefbaarheidsplan wordt gezien als pijler om innovatie en ontwikkelingen een impuls te geven. Onze grondhouding is samen met de betrokken gemeenten ontwikkelingen in de krimpregio vorm te geven waarbij ook samenwerking met andere gemeenten, waar dat meerwaarde heeft, gezocht wordt.

Andere concepten voor woningbouw ter verdere ontwikkeling van Blauwestad worden samen met de provincie als grondeigenaar onderzocht.

De huisvesting van jongeren en senioren in hun eigen woonomgeving is een groot goed. Daarvoor kunnen levensloopbestendige aanpassingen van huizen en het bijzetten van woonunits goede oplossingen zijn. Bij het laatste zal, in geval wonen gecombineerd wordt met mantelzorgtaken en indien daardoor kortingen op de AOW dreigen te ontstaan, meegewerkt worden aan creatieve oplossingen. 

Voor de samenhang van woningbouw in de huursector is goed overleg met huurders, corporaties en gemeente onontbeerlijk gebleken. Er wordt voor wat betreft het verwijderen en herbouw van woningen, onderhoud van vrijkomende percelen, huurprijs en verhuurbaarheid, pas besloten nadat de betreffende dorps- of wijkraad en betreffende huurders geraadpleegd zijn. Hierbij wordt meegewogen dat op leegkomende terreinen d.m.v. participatie een andere invulling kan worden gegeven zoals speel- en trapveldjes, moestuinen etc. 

 

Energie in Oldambt

De weg naar energiezuinig c.q. energieneutraal wonen is ingezet. Vanuit de gemeente wordt alles in het werk gesteld om deze ontwikkeling te faciliteren. Hiertoe zullen, in samenwerking met de woningbouwcorporaties Acantus en het Groninger Huis en geïnteresseerde particulieren en bedrijven actieprogramma's worden opgezet. Hiervoor zal het initiatief zoals dat momenteel in Nieuwolda plaatsvindt, geëvalueerd worden en benut worden als ervaringsbron.

Het, in overleg met de provincie, beperkt inplaatsen van zonne-energie parken, ontwikkelen van installaties voor aardwarme of andere vormen van duurzame energie t.b.v. de gang naar energieneutraliteit, kan tot de mogelijkheid behoren.

Voor overheidsgebouwen is het streven erop gericht om in 2018 energieneutraal te zijn. 

 

 

Onderhoud in Oldambt

Voor het onderhoud van de openbare ruimte wordt gehecht aan ordelijke, en veilige woonomgeving en platteland. De vastgestelde beleid en beheerplannen openbare ruimte en (ondergrondse) infrastructuur vormen daarvoor de basis.

Het onderdeel bruggen en kunstwerken wordt op basis van dreigend gevaar voor gebruikers en verlenging levensduur onderzocht en voor besluitvorming voorgelegd.

Ten behoeve van noodzakelijke vernieuwing van wegen en pleinen en onderhoudsoverstijgende  ontwikkelingen, zal een structureel wegen investeringsfonds worden opgezet. De uitvoering van deze werken worden gezien in samenhang met het riolerings- en onderhoudsplan.

De veelheid en omvangrijkheid van de projecten leidt er toe dat de volgorde ervan bepaald zal worden aan de hand van de wettelijk vereiste veiligheidsnormen en een geactualiseerd GVVP. Met nadruk wordt hierbij rekening gehouden met de Hoofdweg Nieuwolda.

De vrachtroute om Finsterwolde wordt in gang gezet door eerst het tracé te bepalen en zo nodig het bestemmingsplan aan te passen, waarna de in-planning van de uitvoering kan plaatsvinden. Verder wordt ingezet op het aansluiten van de ontsluitingsweg bij Midwolda en Oostwold op de Gereweg. Op deze manier wordt gestreefd naar het verkeersluw maken van Nieuwolda. Wij blijven in overleg met Prorail om te komen tot een veilige spoorweg overgang bij de Blijhamsterweg.

Wat het afvalbeleid betreft wordt uitgegaan van het principe: Van afvalstof naar nieuwe grondstof. Daarvoor is het nodig om reststoffen uit het huishoudelijk afval zo schoon mogelijk in te zamelen.  Daarom zullen huishoudens worden gestimuleerd en gefaciliteerd om deze reststoffen zoveel als mogelijk gescheiden aan te bieden. Om hierbij aan gezinnen met jonge kinderen tegemoet te komen worden oplossingen aangeboden voor de luierproblematiek. Dit geldt ook voor mensen die gebruik maken van incontinentiemateriaal.

Naast de basisheffing, wordt het aantal beurten dat de grijze container aangeboden wordt in rekening gebracht. Hiermee kunnen onze inwoners zelf de hoogte van hun eigen afvalstoffenheffing beïnvloeden. 

 

Communicatie in Oldambt

Gezien alle voorgaand omschreven programmapunten is adequate en duidelijke communicatie vereist. Belangrijke media hierbij zijn de Oldambtster, de gemeentelijke website en te benutten websites van derden, zoals van SMO Stichting Marketing Oldambt en verenigingen van de dorps- en wijkbelangen.

Wij hechten waarde aan alle vormen van communicatie met onze inwoners. Voor berichtgeving via email, Twitter en Facebook worden sluitende afspraken opgesteld, waarbij inboeking in het gemeentelijk systeem en duidelijke gegevens van de zender betrokken worden. Daarnaast ontwikkelen we een handvest voor dienstverlening.

De interne communicatie wordt tegen het licht gehouden op effectiviteit en efficiency. 

 

 

Ambtelijk Oldambt

De opdracht die in dit Coalitieakkoord besloten ligt vraagt om een krachtige en transparant functionerende ambtelijke organisatie.

Met het takenpakket waar de gemeente toe verplicht is en waarvoor wij kiezen, is het een must om onze inwoners, organisaties en bedrijven goed van dienst te zijn.

Daarbij past ook dat, daar waar functioneren niet goed ingebed of uitgevoerd wordt, dit aangepakt en veranderd wordt. Daarom zal  doelmatigheid, efficiëntie en dienstverlening waar nodig onder de loep worden genomen door een externe partij. Om duidelijkheid te krijgen over het toekomstige takenpakket, zal de discussie hieromtrent in de eerste helft van 2015 afgerond gaan worden. Hierbij is de bouwstenennotitie een instrument.

Vooruitlopend hierop wordt vanaf heden een vacaturestop ingesteld en wordt werk gemaakt van interne jobrotation. In de toekomende tijd past het doorvoeren van het nieuwe werken. Daar zal invulling aan gegeven worden. Uiteraard past ons fatsoenlijk werkgeverschap.

De bovengenoemde punten dienen substantieel bij te dragen aan de bezuinigingsoperatie.

 

 

Financieel Oldambt

De financiële mogelijkheden zijn de komende jaren beperkt. Dit kan slechts beïnvloed worden door de bijdragen die de Rijksoverheid levert bij de overheveling van taken en door het al of niet doorzetten van het aantrekken van de economie en het tempo daarvan.

Voorlopig blijft het, verdelen van de krapte. 

Momenteel is de meerjarenbegroting niet sluitend. Voor 2016 en de verdere jaren dient deze  sluitend te zijn. Er zal meer gewerkt gaan worden met reserve-opbouw voor die taken waar grote risico's worden gelopen.

De OZB wordt, zoals in de afgelopen periode, met een percentage van 2% verhoogd. 

Met dit akkoord werken we aan een sociaal werkend Oldambt. Dat kan niet enkel met platte bezuinigingen. We investeren daarom met elkaar in leefbaarheid, economische ontwikkeling, veiligheid en het sociaal domein.

Daarvoor zetten we het rekeningoverschot 2013 en opbrengsten verkoop aandelen Attero in. 

 

Rekening overschot 2013          €  3.600.000,-

Opbrengst Aterro                       €     900.000,-

                                                 ----------------

                                                 €  4.500.000,-

 

Samen investeren wij in vier jaar de volgende middelen. Wij zetten dat in fondsen weg om zo  voor vier jaar over middelen te beschikken.

 

Deze worden als volgt ingezet als dotaties in fondsen/reserves

 

 

Wijkgericht werken.                   €     200.000,-

Sportstimuleringsfonds.             €     500.000,-

OZB compensatiefonds.             €     264.000,- (sport kantines enz.)Cultuurfonds.                       

 Cultuurfonds.                           €     250.000,- (incl. Bibl.) tot 2017

Infra Structuurfonds.                 €  2.000.000,-

Economiefonds.                         €     250.000,-

Welzijnswerk/maatschappelijk   €     300.000,-

Sociaal Noodfonds.                    €     500.000,-

Co. Financiering                        €     200.000,-

Algemene Reserve.                    €     resterend

 

Bovenstaande zijn fondsen ingericht voor vier jaar met uitzondering van het cultuurfonds.  Daarnaast is besloten om 6 ton structureel in de begroting op te nemen voor beheer en onderhoud.

 

 

Bestuur

De opdracht zoals geformuleerd in dit akkoord vraagt om een collegiaal, betrokken en bevlogen college.

Wethouders die transparant, benaderbaar en verbindend aan de slag gaan om de grote opgave die er voor Oldambt ligt in te vullen. Wethouders die elkaar collegiaal vervangen en elkaar blijvend betrekken op de portefeuilles.

Door een open dialoog met de Raad creëren we samen de beste keuzes voor onze inwoners. Het College voert besluiten uit en bereidt die voor, de Raad maakt de politieke keuzes en voert met elkaar het debat. 

We kiezen voor een College met de blik naar buiten. We zoeken nadrukkelijk verbinding met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. De bestuurlijke kracht van de burgemeester zetten we daar graag voor in. Samen maken we Oldambt. 

De grote opgave die er ligt is niet enkel voor Oldambt. Decentralisaties vragen om een integrale blik en samenwerking ook buiten de gemeente. We willen serieus werk maken van samenwerking in regionaal verband. De afgelopen raadperiode is een besluit genomen over de herindeling, dat is voor ons leidend totdat anders besloten wordt waarbij herindeling niet een coalitiekeuze is maar een vrije kwestie.

 

Bovenstaande leidt de volgende portefeuilleverdeling:

 

Burgemeester Pieter Smit;

 • Openbare orde, veiligheid en veiligheidsregio
 • Externe contacten
 • Internationale betrekkingen
 • Voorlichting en representatie
 • Burgerzaken / publiekszaken
 • Juridische / bestuurlijke zaken en handhaving
 • Vergunningverlening
 • Aardgaswinning
 • Herindeling
 • Afbouw Cultuurhuis
 • Realisatie Ziekenhuis

 

X zaken met betrekking tot aardgaswinning worden gedeeld door

   vak-wethouders

X zaken met betrekking tot internationale betrekkingen worden

   gedeeld met vak-wethouders 

 

SP wethouder  Kees Swagerman: vierde loco 0.8 fte

 • Financiën en Belastingen
 • Personeel en organisatie
 • Automatisering en ICT/ GRID
 • Grondexploitatie / grondbeleid
 • Accommodatiebeleid
 • WSW/ Synergon 

 

PvdA wethouder Laura Broekhuizen-Smit: eerste loco 1 fte

 • Blauwestad ( gedeeld met wethouder van den Aker ivm infrastructuur)
 • Ruimtelijk beleid
 • Bouwen en wonen
 • Monumentenzorg
 • Volkshuisvesting
 • Coördinatie krimp en leefbaarheid
 • Woon en leefbaarheidsplan
 • Economische zaken
 • Dorps en wijkgericht werken. 

 

CDA wethouder Ricky van den Aker: tweede loco 1 fte

 • Milieu en afvalbeleid
 • Vitaal buitengebied / plattelandsbeleid / landbouw
 • Natuur en duurzaamheid
 • Toerisme, recreatie en evenementen
 • Verkeer, vervoer, parkeren en bereikbaarheid
 • Onder- en bovengrondse infrastructuur/
 • Inrichting dorpen en wijken
 • Waterbeheer
 • Openbare werken
 • Blauwestad ( gedeelde portefeuille met wethouder Broekhuizen)

 

PvhN wethouder Bard Boon: derde loco 1 fte

 • Sociale zaken
 • Drie decentralisaties
 • WMO
 • Participatiewet
 • Jeugdzorg
 • Asielzoekers / vreemdelingenbeleid
 • Kunst en cultuur
 • Onderwijs, scholing en vorming
 • Jeugd- en seniorenbeleid
 • Sport en bewegen
 • Gezondheidszorg / volksgezondheid
 • Burgerparticipatie
 • Vrijwilligersbeleid

Even bijpraten.......

Even bijpraten.......
  Tegen de tijd dat u dit bericht leest is oktober al weer een stuk op weg. Nog ruim 2 maanden en we staan weer in een nieuw jaar. Het was weer een maand waarin de politiek niet stilzat, ook niet in Oldambt. Slecht nieuws is het afketsen van het Akkoord van Westerlee. Een aantal ego’s heeft niet door dat het anders moet in Oost Groningen en denken dat de wereld alleen om hen draait…
 

Even bijpraten .........

Even bijpraten .........
Op het moment dat u dit leest zijn de meeste mensen weer terug van vakantie. Ik hoop dat u een fijne vakantie hebt gehad. Het politiek reces is weer voorbij en de eerste commissievergaderingen zijn al weer achter de rug. Op het moment dat ik dit stukje tik zijn er alleen in onze gemeente al ruim 1100 meldingen van schade aan woningen door bevingen.   Jaren geleden pleitte de Partij voor…