Terug naar Algemene beschouwingen

Algemene beschouwingen 2018

Gepubliceerd op:
Algemene beschouwingen 2018

 

 

 

Allereerst willen wij opmerken dat de Partij voor het Noorden blij is dat de nieuwe opzet
van de Algemene Beschouwingen van vorig jaar ook dit jaar voortgezet is, aangepast
door een enthousiaste werkgroep, waarvoor onze dank. Vernieuwing op tal van terreinen
moeten doorgang vinden binnen de lokale politiek. We hebben een nieuwe raad, nieuwe
commissies en er zijn nog best wat meters te maken. Zo is de Partij voor het Noorden
van mening dat we op een zinnige wijze jongeren moeten betrekken bij de politiek.
Daarover straks meer. We hebben er dit keer voor gekozen om een 3 tal onderwerpen
voor het voetlicht te brengen. Ook brengen we nog een extra 4 e onderwerp in ter
discussie tijdens de behandeling van de algemene beschouwingen.
 
1. We willen stevig op weg naar een duurzame gemeente.

Op initiatief van de Partij voor het Noorden is er vorig jaar gestart met de
mogelijkheid voor Duurzaamheidleningen; dit leverde 20 aanvragen op waarvan er 15
zijn gehonoreerd. Daarnaast is er mee gedaan met “isolatieveilingen” wat resulteerde
in slechts 82 maatregelen onder 320 deelnemers; een tegenvallend resultaat. Wij
zouden graag onderzocht zien wat de reden is van dit lage resultaat en hoe dit te
verhogen in de toekomst.
De Partij voor het Noorden ziet tevens graag dat de gemeente zo spoedig mogelijk
haar Klimaatbeleidsplan van 2011 actualiseert, waar nodig bijstelt en deze aanvult
met een Actieplan Duurzaamheid 2018-2022 waarin wordt aangegeven wat we op
korte- en op lange termijn willen bereiken, wat daarvoor nodig is en hoe we dat gaan
doen?
Wij denken dan bijvoorbeeld aan een fors grotere uitbreiding van het aantal
“Greendeal”-laadpalen via de provincie, realisatie van een “groengas vulpunt” en
onderzoek en overleg met woningcorporaties hoe complete wijken van het gas
kunnen.
* Stevig op weg naar een duurzame gemeente
*  Actualisatie Klimaatsbeleidsplan 2011
*  Actieplan Duurzaamheid 2018-2022
*  Verhogen resultaat isolatieveilingen

2. We willen een plan van aanpak rond voorlichting over alcohol-en
    drugsmisbruik van jeugd onder de 18 jaar op scholen.

De Partij voor het Noorden maakt zich zorgen over drank- en drugsmisbruik door
jongeren onder de 18 in onze gemeente. Wij hebben hierover al eerder raadsvragen
gesteld, en ook in het coalitieakkoord zijn de zorgen over drank- en drugsgebruik
benoemd. Wij hebben uit meerdere hoeken vernomen dat veel jongeren onder de 18
het heel normaal schijnen te vinden om tijdens het uitgaan in Winschoten drank en
drugs te gebruiken. Helaas zijn jongeren zelf niet altijd in staat zijn om de gevolgen
hiervan te overzien, met incidenten en ziekenhuisopname als gevolg. De Partij voor
het Noorden vindt daarom dat er naast handhaving meer, actief en met beleid moet
worden ingezet op de voorlichting over drank- en drugsgebruik op het voortgezet
onderwijs. Aan jongeren en hun ouders, waarbij goed moet worden bekeken wat wel
en juist niet werkt. Daarom stellen wij voor om zo spoedig mogelijk een plan van
aanpak op te stellen met betrekking tot de voorlichting over drank- en drugsgebruik
voor jongeren onder de 18.
*  Veel jongeren overzien de gevolgen van veel alcohol en
       drugsgebruik absoluut niet
*  Voorlichting drugs-en alcoholgebruik op scholen Voortgezet
       Onderwijs
*  Strengere controle in het uitgaanscentrum hierop
 
3. We willen de jongeren serieus betrekken bij de besluitvorming/politiek
    binnen de gemeente!

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Je hoort dit vaak, maar waarom is de
gemiddelde leeftijd in de lokale politiek dan zo hoog? De Partij voor het Noorden wil
de jongeren op een serieuze manier bij de politiek betrekken. Hoe? Dat kan op
meerdere manieren. Dat kan middels een jeugdraad, een jeugdadviesraad, stages bij
politieke partijen en tal van andere mogelijkheden om de interesse van de jeugd voor
de politiek te wekken. De Partij voor het Noorden juicht initiatieven van scholen die er
nu al mee bezig zijn dan ook toe. Wij moeten daarin ook het voorbeeld geven. Ons
voorstel is om direct na het reces daar samen met andere partijen mee aan de slag te
gaan zodat we vanaf 2019 een duidelijke stem van de jongeren in onze
besluitvorming hebben.
    * Jongeren moeten meer worden betrokken bij de politiek
*  Dat kan middels een jeugdraad, jongerenadviesraad, stages bij 
       partijen enz.
*  De partijen moeten hierin gezamenlijk het voortouw nemen

Algemene Beschouwingen 2017

Algemene Beschouwingen 2017
  ‘aans as aans’   De titel van deze Algemene Beschouwingen zegt het al, het is ‘aans as aans’. Het complete verhaal hier geschreven, het verhaal in een luchtigere vorm in Het Streekblad en op 19 juni een kor…
 

Algemene beschouwingen 2016

Algemene beschouwingen 2016
  Normaliter beginnen we de AB altijd met het bedanken van de ambtenaren en het college voor alle onderliggende stukken bij de AB, maar dat heeft dit jaar geen zin. Er ligt geen Kadernota onder. Toch past volgens ons een compliment voor het am…